115~
X@
[yn]

0~
X@
[yn]

80~
X@
[yn]

304~
X@
[yn]

4,800~
s@
[yn]